Uw privacy

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens:
Voetreflexpraktijk Essenzi
Molecatendreef 2
5709 RX  Helmond
Tel: 06-22769946
e-mail: info@voetreflex-essenzi.nl
website: www.voetreflex-essenzi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voetreflexpraktijk Essenzi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het
contactformulier, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• IP-Adres
• Internetbrowser en apparaat type
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voetreflexpraktijk Essenzi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De
betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een
of meer specifieke doeleinden.
• Verzenden van onze nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod.
Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene
vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag: Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust.
• Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren.
Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voetreflexpraktijk Essenzi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voetreflexpraktijk Essenzi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Voetreflexpraktijk Essenzi
de persoonsgegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voetreflexpraktijk Essenzi deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige
andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. Voetreflexpraktijk Essenzi blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetreflexpraktijk Essenzi en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar email: info@voetreflexpraktijk-essenzi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
1. Pasfoto,
2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
3. Paspoortnummer
4. Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voetreflexpraktijk Essenzi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke
levenssfeer, dan melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken
personen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u
dan contact met ons op email: info@voetreflex-essenzi.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring
op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze
pagina vermeld.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw gegevens te verwerken als omschreven in deze privacyverklaring.