Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA: Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
De volgende gegevens worden hiervoor genoteerd:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’;
 • de kosten van het consult.

 

Rechten en plichten

Als cliënt heeft u recht op informatie, privacy en inzagerecht in het door de Reflexzonetherapeut gemaakte dossier. Als cliënt heeft u de plicht tot het verstrekken van juiste en voldoende informatie en betaling van de behandeling.

Naast het recht op herroeping (In geval van een herroeping blijft de rechtmatigheid, van de gegevensverwerking op grond van uw toestemming, tot het moment van uw herroeping onaangetast.) komen u mits vervulling van de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende andere rechten toe:

 • recht op inlichtingen over uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie of vervollediging van uw persoonsgegevens;
 • recht op schrapping van uw persoonsgegevens (mits respecteren van wettelijke plichten omtrent bewaring);
 • recht op een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. op ter beschikking stellen van de over u bewaarde persoonsgegevens in een gestructureerd formaat (vanaf 25/5/2018) en
 • onder de voorwaarden van art. 21, lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon.

Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij mij als uw Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. Ik zal hierop zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 maand) reageren.